B.Sc. in Agricultural Technology and Management Faculty of Agriculture, University of Peradeniya - Dean’s List 2017/18 Semester II

1200 Series

Registration No Name GPA
AG/15/066 LMDDM Pitawala 4.00
AG/15/149 JBSK Jayantha 4.00
AG/15/061 HH Nethma 3.87
AG/15/060 HAH Navodya 3.85
AG/15/028 HAIT Hettiarachchi 3.83
AG/15/012 DT de Alwis 3.78
AG/15/059 JPS Mimasha 3.74
AG/15/071 RMPI Rajapaksha 3.73
AG/15/081 UBE Sasanka 3.73
AG/15/087 WASM Senanayake 3.71
AG/15/AI/903 KGNAB Wijethunga 3.71

2200 Series

Registration No Name GPA
AG/14/054 SMP Senevirathne 3.93
AG/14/110 MHSM Hettiarachchi 3.92
AG/14/062 KIS Thamali 3.87
AG/14/195 AGSM Werellagama 3.85
AG/14/012 RPWA Dilrukshi 3.79
AG/14/037 PBG Pathirana 3.78
AG/14/SP/230 EPIP Dharmasiri 3.71
AG/14/100 KSU Fernando 3.70

3200 Series

Registration No Name GPA
AG/13/129 NWMGS Navaratne 3.93
AG/13/016 KBTUK Bandara 3.92
AG/13/083 TV Jayasinghe 3.86
AG/13/130 UWNN Nayanthara 3.84
AG/13/212 WDEPA Withana 3.79
AG/13/236 SHSH Weerasekara 3.78
AG/13/108 YMK Kumudumali 3.76
AG/13/210 ND Wijesuriya 3.73
AG/13/072 HATP Hettiarachchi 3.71
AG/13/233 MMN Kumari 3.71

4200 Series - Overall

Registration No Name GPA
AG/12/029 SMD Demini 3.86
AG/12/030 SD Denipitiya 3.85
AG/12/226 MANM Munasinghe 3.81
AG/12/050 KD Hansikaa 3.80
AG/12/111 HKM Mihiranga 3.80
AG/12/046 S Gnanasubramaniam 3.79
AG/12/002 MHR Abhayarathne 3.75
AG/12/076 JPRN Karunasiri 3.75
AG/12/093 SAT Lakshani 3.72
AG/12/036 DMMR Dissanayake 3.70
AG/12/178 K Udani 3.70